Häät ja vihkiminen

Avioliitto on Jumalan lahja ja yksi kauneimmista luomistöistä. Jumala on asettanut avioliiton miehen ja naisen yhteisen elämän iloksi, turvaksi ja tehtäväksi.  Se on puolisoiden keskinäistä huolenpitoa ja palvelemista sekä elämän jatkumista varten. Avioliitto on Jumalan erityisessä suojeluksessa, ja se on tarkoitettu elinikäiseksi.

Häät ovat suuri juhla, avioliitto monipuolista arkea. Vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa julkisesti ja lupautuu jakamaan elämänsä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Vihkimisessä aviopari saa Raamatun matkaevääksi. Seurakunta ja ystävät rukoilevat liitolle Jumalan siunausta. Jeesuksen osoittama armo ja anteeksiantamus ovat perhe-elämän voimavara ja esikuva. Avioliiton arjessa on hyvä päivittäin kiittää Jumalan hyvyydestä ja rukoilla apua haasteisiin.

Milloin vihkiminen voidaan toimittaa?

Vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei heillä ole avioesteitä. Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Vihkimisen toimittaa pappi. Hän keskustelee ennen vihkimistä vihittävien kanssa siitä, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan siunauksen pyytäminen sille merkitsee. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa

Missä vihkiminen voidaan toimittaa?

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus.

Musiikin valinta

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu.

Kuulutukset ja ilmoitukset

Avioliittoon aikovien nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset ovat sen kirkkoherranvirastossa sopineet. Avioparin puolesta rukoillaan yhteisessä esirukouksessa.

Lisäksi avioparin niin halutessa, nimet voidaan ilmoittaa paikallislehtien väestötiedoissa.

Avioliion siunaaminen

Kun miehen ja naisen välinen avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti ja solmitulle liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti, avioliitto voidaan siunata.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.  Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto

Avioliittolaki muuttuu maaliskuun alussa 2017. Sen jälkeen samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia keskenään siviiliavioliiton.

Avioliittolain muutos ei suoraan vaikuta kirkon avioliittokäsitykseen eikä kirkollisen vihkimisen käytäntöön tai ehtoihin. Tämä tilanne on ilmaistu piispainkokouksen selonteossa ja kirkkohallituksen selvityksessä.  Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaaminen on mahdollista miehelle ja naiselle.

Rukoushetkelle ei ole olemassa virallista kaavaa, mutta pappi tai muu kirkon työntekijä voi rukoilla vapaasti tai käyttää kirkon rukousperinteeseen kuuluvaa aineistoa. Pariskunta voi miettiä yhdessä kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa juhlahetki.

vihkipari